skip to Main Content
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής

Η ΣΧΟΛΗ

 

 1. H Σχολή Θεάτρου «δήλος» είναι ανώτερη, τριετούς υποχρεωτικής παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στόχος της Σχολής είναι η διδασκαλία διαφορετικών μορφών της θεατρικής τέχνης, η τεχνική κατάρτιση των σπουδαστών στην υποκριτική, η ενθάρρυνση στην έρευνα και η εν γένει καλλιέργεια των σπουδαστών.

 

 1. Η Σχολή ακολουθεί το επιβαλλόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού πρόγραμμα μαθημάτων. . Όλα τα μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά και εξετάζονται κανονικά.

 

 1. Στην κρίση της Σχολής εναπόκειται ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με μαθήματα, κύκλους μαθημάτων και σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 

 1. Οι εξετάσεις της Σχολής (εισαγωγικές, προαγωγικές, διπλωματικές), πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τον νόμο, όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ. Π.Δ. 370/83.

 

 1. Ο Διευθυντής της Σχολής, ο Διευθυντής Σπουδών, οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι και οι Καθηγητές της Σχολής αποτελούν τον Σύλλογο των Καθηγητών.

 

 1. Οι τακτές συνεδριάσεις του Συλλόγου ορίζονται από τον Διευθυντή της Σχολής στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Οι τακτές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα.

 

 1. Ο Σύλλογος συγκαλείται από τον Διευθυντή της Σχολής σε έκτακτες συνεδριάσεις.

 

 1. Ο Σύλλογος τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 (δύο τρίτα) των μελών του, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της Σχολής (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) και ο Διευθυντής Σπουδών και οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι. Ο Σύλλογος, εφόσον τελεί σε απαρτία, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις.

 

 1. Ο Σύλλογος αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προτάσεις των υπολοίπων καθηγητών (οι οποίες πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνέλευση). Οι αποφάσεις του Συλλόγου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Σχολής.

 

 

 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής, στην αρχή και στο τέλος κάθε τριμήνου, ενημερώνουν τη Διεύθυνση σχετικά με το περιεχόμενο και την έκβαση του μαθήματός τους. Ενημερώνουν επίσης για οποιαδήποτε τροποποίηση στο πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

 1. Οι Καθηγητές της Σχολής συμβάλλουν στην εκπαιδευτική φιλοσοφία, το ύφος και το ήθος της Σχολής και συνδράμουν στην καλύτερη λειτουργία της και στην ανάπτυξή της με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου, την παρακολούθηση των εξετάσεων και τις προτάσεις τους όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν προφορικώς ή γραπτώς στη Διεύθυνση της Σχολής, αναλόγως της περίπτωσης.

 

 1. Οι καθηγητές καταχωρούν τις απουσίες στα δελτία των απουσιών.

 

 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

 

 1. Οι σπουδαστές οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά προς τους συναδέλφους τους, το προσωπικό της Σχολής, τη Γραμματεία, τους Καθηγητές και τη Διεύθυνση της Σχολής.

 

 1. Οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου, οφείλουν να μην έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών και να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

 1. Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, για την απαραίτητη προετοιμασία.

 

 1. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. όσον αφορά στη λειτουργία των δραματικών σχολών,η φοίτηση των σπουδαστών (οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή δικαιολογημένα) θεωρείται ελλιπής εφόσον ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο επιτρεπόμενων απουσιών. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι σπουδαστές παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου ή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν, εκ νέου, το έτος.

 

 1. Οι απουσίες προσμετρώνται μία για κάθε ώρα μαθήματος και καταχωρούνται, από τους Καθηγητές, στα δελτία απουσιών.

 

 1. Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας οι σπουδαστές οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Σχολής, τον υπεύθυνο Καθηγητή και τους σπουδαστές με τους οποίους συνεργάζονται. Σε έκτακτες περιπτώσεις απουσίας ή αργοπορίας οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Σχολής. Κανείς σπουδαστής δεν μπορεί να μπαίνει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τον Καθηγητή και τη Γραμματεία της Σχολής.

 

 1. Το πρώτο δεκάλεπτο μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος δίνεται στους σπουδαστές για διάλειμμα.

 

 1. Δεν επιτρέπεται η άνευ αδείας παραμονή σπουδαστών στους χώρους της Σχολής εκτός του ωρολογίου προγράμματος ή εκτός του προγράμματος προβών που αναρτάται στο προβολόγιο της Σχολής.

 

 1. Η εκτός Σχολής παρακολούθηση θεατρικών μαθημάτων δεν επιτρέπεται.

 

 1. Η ενδεχόμενη συμμετοχή των σπουδαστών σε Εισαγωγικές Εξετάσεις άλλων Θεατρικών Σχολών ή φορέων μετά το πέρας του διδακτικού έτους πρέπει να ανακοινώνεται δια ζώσης στον παιδαγωγικό σύμβουλο καθώς και στην γραμματεία της σχολής τουλάχιστον δύο μήνες πριν την πραγματοποίηση των εξετάσεων. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον εν λόγω σπουδαστή άμεσα.

 

 1. Η συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός Σχολής, χωρίς την έγκριση της Διεύθυνσης, δεν επιτρέπεται. Οι σπουδαστές είναι δυνατόν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και παραστάσεις της Σχολής.

 

 1. Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών λειτουργεί η βιβλιοθήκη της Σχολής, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, απευθυνόμενοι στη Γραμματεία, να δανείζονται βιβλία, video, cd και dvd, με την υποχρέωση να τα επιστρέψουν εντός ορισμένου χρόνου που ορίζεται από τη Γραμματεία.

 

 1. Για τις ανάγκες των μαθημάτων της Σχολής λειτουργεί εξοπλισμός (υπολογιστής, φωτοτυπικό και εκτυπωτής) τον οποίο οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία.

 

 1. Το βεστιάριο της Σχολής χρησιμοποιείται και από τα τρία έτη, με την προϋπόθεση ότι τα κοστούμια επιστρέφονται καθαρά εντός τριών ημερών από το πέρας των παρουσιάσεων.

 

 1. Οι σπουδαστές οφείλουν να προβλέπουν ειδική ένδυση που ορίζεται από κάθε Καθηγητή, για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

 

 1. Οι σπουδαστές οφείλουν να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους της Σχολής και να τακτοποιούν τις αίθουσες διδασκαλίας μετά το πέρας των μαθημάτων. Όσον αφορά στη χρήση του θεάτρου της Σχολής δεν επιτρέπεται η χρήση των προβολέων και της ηχητικής εγκατάστασης παρά μόνο σε τελικές πρόβες, εξετάσεις, παρουσιάσεις ή παραστάσεις (εκτός έκτακτων περιπτώσεων).

 

 1. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών, ποτών, αναψυκτικών και καφέ στις αίθουσες διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανέναν εσωτερικό χώρο της Σχολής.

 

 1. Οι σπουδαστές οφείλουν να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του μαθήματος (ή εκδήλωσης) –σε περίπτωση ανωτέρας βίας η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της γραμματείας της σχολής.

 

 1. Οι σπουδαστές οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον νόμο όσον αφορά στη λειτουργία των σχολών θεάτρου, τον κανονισμό της Σχολής και τους νόμους της Πολιτείας.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

 1. Η Σχολή διοργανώνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και εκθέσεις, παρακολούθηση παραστάσεων, και, εν γένει, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η συμμετοχή σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις, είναι υποχρεωτική εφόσον δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

 

 1. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, αμέσως ο καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία και αυτή τη Διεύθυνση της Σχολής.

 

 1. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή ατυχήματος στους χώρους της Σχολής, αλλά όχι σε ώρα μαθήματος (όπως λογού χάρη κατά τη διάρκεια μιας πρόβας), ένας από τους παρευρισκόμενους ενημερώνει τη Γραμματεία και αυτή τη Διεύθυνση της Σχολής.

 

 1. Σε περίπτωση που η γραμματεία έχει κλείσει η επικοινωνία πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο εταιρικό κινητό της Σχολής (6949458455).

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

 1. Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται. Όλοι οι σπουδαστές οφείλουν να πληρώνουν τα μηνιαία δίδακτρά τους την πρώτη εβδομάδα (έως την 7η του κάθε μήνα) κάθε μήνα.

 

 1. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους ή να μειώνει τα δίδακτρά τους, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνολική τους επίδοση.

 

 1. Η Σχολή παρέχει στους σπουδαστές και στους αποφοίτους της πληροφορίες σχετικά με σπουδές, υποτροφίες και επαγγελματικές προοπτικές.

 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 

 1. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17–19 του Π.Δ. 370/83, να επιβάλει ποινές σε οποιονδήποτε σπουδαστή εφόσον α) παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της Σχολής και τις αποφάσεις της Διοίκησής της και β) εφόσον συμπεριφέρεται κατά τρόπο αναξιοπρεπή, προσβάλλει το κύρος της Σχολής και δεν αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής. Οι προβλεπόμενες ποινές ακολουθούν τις σχετικές διατάξεις του  Φ.Ε.Κ. Π.Δ. 370/83.

 

 1. Ο εσωτερικός κανονισμός αναρτάται στους χώρους της Σχολής. Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.

Η Σχολή είναι αναγνωρισμένη από το ΥΠΠΟ με την υπ΄αριθμ. 16335/30.7.2003 (ΦΕΚ 1311 / Β / 12.9.2003) και 82672/10.11.2004 (ΦΕΚ 1725 / Β / 22.11.2004).

Το δικό μας τοπίο

Δήμητρα Χατούπη, Διευθύντρια Σχολής

Η δική μας φιλοσοφία

Αντώνης Γαλέος, Διευθυντής Σπουδών

Back To Top
×Close search
Search